Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Blažević, Velimir

E-mail Ispis PDF

Blažević, Velimir (Stranjani kod Banja Luke, 9. V. 1936 – ) Skraćenice: V. B. Otac Ivo; majka Ljubica rođ. Batković. Osnovnu školu završio je u Budžaku kod časnih sestara (1943-1947), gimnaziju u Visokom (1947-1953, 1954-1957), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1953-1954), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1956-1960, 1961-1962), studij prava na Papinskom Ateneumu Antonianum u Rimu (1962-1965), gdje je i doktorirao 1965. Za svećenika je zaređen 1962. Bio je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1965. do 2000, a povremeno kao profesor (invitatus) na Papinskom Ateneumu Antonianum (1988). Biran je za tajnika Provincije i rektora Teologije (1970-1973). Na provincijskom kapitulu 1973. izabran je za provincijala, ali se zahvalio, a potom za provincijalnog vikara. Krajem iste godine zahvalio se i na ovoj dužnosti. Od 1970. promicatelj je pravde i branitelj ženidbenog veza u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Bio je generalni vizitator u provinciji sv. Ćirila i Metoda (1975), sv. Jeronima (1976) i Uznesenja bl. Djevice Marije (1987-1988). Generalni je lektor kanonskog prava u franjevačkom redu od 1967. i član međunarodne komisije za izradu Konstitucija i Statuta franjevačkog reda (1983-1984). Član je glavnog odbora Udruženja katoličkih vjerskih službenika u BiH „Dobri Pastir“ od 1975. i Redakcijskog odbora revije Dobri Pastir od 1973, odnosno Nova et vetera od 1977. Također je član središnjeg odbora i Programske komisije teološkog društva „Kršćanska sadašnjost“ od osnutka 1978. Član je uredničkog vijeća Bosne franciscane od 1993.

– Glavna tema Blaževićeva spisateljskog zanimanja je povijest i praksa, posebice položajem vjernika i vjerskih zajednica u suvremenom građanskom društvu. Prevodi i objelodanjuje suvremene papinske i druge crkvene dokumente, piše komemorativne priloge i prikaze knjiga. Kao rektor Teologije održao je i objelodanio nekoliko inauguralnih govora. Pisane priloge objelodanjuje u Biltenu Franjevačke teologije u Sarajevu (1970-1973, 1977-1978), Bosni Srebrenoj (1970-1973, 1975. 1977. 1979. 1982-1984, 1987), Dobrom Pastiru (1970, 1972, 1974), Vrhbosni (1973), Spomenici dvadesetpetogodišnjice Udruženja katoličkih svećenika „Dobri Pastir“ (1976), reviji Nova et vetera (1977-1983, 1986-1987), Glasu Koncila (1978), Bogoslovskoj smotri (1979, 1987), Biltenu Udruženja katoličkih vjerskih službenika „Dobri Pastir“ (1983), Svescima (1983), Bosni franciscani (1996-2000, 2002, 2003), Svjetlu riječi (1983, 1985-1986, 1988), Kani (1985, 1987) i Katoličkom tjedniku (2004). Autor je tematskog teksta u Kalendaru Dobri Pastir za 1987. godinu i koautor nekih izdanja Biserja sv. Ante (1982, 1988).

•  Concilia et synodi in territorio hodiernae Jugoslaviae celebrata , Romae 1965.

•  Sabori i sinode – značajne crkvene ustanove – održane u našem području , Sarajevo 1972.

•  Sirmijski sabor i borba za pravovjerje, Sarajevo 1973.

•  Mješovite ženidbe u pravu Katoličke crkve , Sarajevo 1974.

•  Sloboda i pravo svećenika na osnivanje svojih udruženja, Sarajevo1976 .

•  Stav katoličke crkve prema civilnim ženidbama pravoslavnih vjernika , Sarajevo 1977.

•  Ekumenizam i dijalog kod nas, Sarajevo 1977.

•  Osvrt na zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica u SR BiH, Sarajevo 1977.

•  Fra Josip Markušić provincijal Bosne Srebrene, Sarajevo 1981.

•  Katoličko ženidbeno pravo: I. Sakramenat ženidbe; II. ženidbene parnice , Sarajevo 1984.

•  Recepcija smjernica II. Vatikanskog sabora o laicima u Zakonu kanonskog prava, Sarajevo 1987.

•  Novi zakonik kanonskog prava – Nastanak i značenje, u: Teološke teme, Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji, Sarajevo 1991, 270-290.

•  Osnivanje i ukidanje redovničkih ustanova, provincija i kuća , u: Novo pravo ustanova posvećenog života, Zbornik radova Desetog redovničkog tjedna, Zagreb 1991, 56-77.

•  Stanovište i angažiranje Svete Stolice u aktualnim zbivanjima i promjenama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, u: Rat u Bosni i Hercegovini – Uzroci, posljedice, perspektive. Zbornik radova znanstvenog skupa, Samobor 1994, 123-137.

•  Služenje miru. Ivan Pavao II i Sveta Stolica za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991-1995) /priredio/, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995.

•  Briga i zauzimanje pape Ivana Pavla II. za Bosnu i Hercegovinu i narode koji u njoj trpe užas rata, u: Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, /priredili M. Josipović i M. Zovkić/, Sarajevo-Bol 1995, 35-56.

•  Papa Ivan Pavo II istinski prijatelj Bosne. Javni istupi Svetog oca i dužnosnika Svete stolice za uspostavu mira i očuvanje BiH (1991-1996) /priredio/, Svjetlo riječi, Sarajevo 1997.

•  Katolička crkva i rat u Bosni i Hercegovini. Dokumenti o stavovima i zauzimanju Katoličke crkve za mir i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda i za očuvanje države Bosne i Hercegovine (1989-1996) /priredio/, Svjetlo riječi Sarajevo/Franjevačka teologija Sarajevo, Sarajevo 1998.

•  Stadler i franjevci, u: Josip Stadler – život i djelo. Zbornik radova znanstvenog skupa, /priredio P. Jurišić/, Sarajevo 1999, 393-418.

•  Ljudska prava i Katolička crkva /priredio/, Pravni centar, Sarajevo 2000.

•  Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Štadler , Svjetlo riječi, Sarajevo 2000.

•  Komuniciranje u svetim činima. Uzajamno sudjelovanje u svetim činima katolika i drugih kršćana (Communicatio in sacris), Vijeće za liturgiju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2001.

•  Katolička župa Jajce u 17. i 18. stoljeću prema crkvenim izvješćima, u: Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u povodu 600. obljetnice spomena imena grada Jajca (5-7.12.1996. godine), Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca i Općina Jajce, Jajce 2002. 133-167.

•  Katolička crkva i vjerska sloboda, u: Ljudska prava i katolička crkva. Zbornik radova znanstvenog skupa /priredio V. Blažević/, Sarajevo 2000, 360-403.

•  Riječ Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u i o nedavnom ratu (1992-1995), u: U službi pravde i mira. Radovi s okruglog stola, Iustitia et pax BKBiH, Sarajevo 2001, 91-131.

•  Papa Ivan Pavao II. u službi mira, u: Sveti Otac Ivan Pavao II. u II: pastoralnom pohodu Bosni i Hercegovini, Banja Luka 22. lipnja 2003. /priredio Z. Filipović/, ZORO Sarajevo-Zagreb 2004, 123-133.

Svećeničko udruženje „Dobri Pastir“ s pozitivne strane, u: Spomen-spis. Povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb 2004, 33-55.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Blažević, Velimir