Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Vareš – župa sv. Mihovila Arkanđela

E-mail Ispis PDF

Župa Vareš je vrlo stara. Njezin je nastanak vezan za 16. stoljeće, dok je sam gradić nastao pod konac 15. stoljeća. Matične knjige se vode od 1643. godine.

Župa je god. 1673. imala samo 954 katolika. Taj je broj nakon Bečkog rata (1683-1699) još više opao. God. 1736. u vareškoj je župi (skupa s Vijakom i Jelaškama) bilo 878 vjernika. Njihov je broj uskoro ubrzanije počeo rasti: 1742. god. bilo ih je 1.116, a 1780. god. 2.225.

Od 16. stoljeća župa ima crkvicu Sv. Mihovila. Ona je stradala u vrijeme Bečkog rata, tako da se u župi 1708. god. crkva uopće ne spominje. No ubrzo je izgrađena nova, i to prije 1716. god. Pod konac 18. stoljeća ozbiljno je stradala, tako da je 1819. iz temelja renovirana. Ta je crkva, uz srednjovjekovnu crkvicu Sv. Ive u Podmilačju koja je ugrađena u novu crkvu kao pobočna kapelica, još jedina preostala crkva u Bosni iz vremena prije 1850. godine. Crkva je rađena od tesanog kamena i malih je dimenzija (14,34x8,96 m). Ima bačvasti drveni svod, drveni kor, te dva oltara: Sv. Mihovila (glavni) i Gospin (pobočni).

Nova crkva u Varešu dijelom je izgrađena 1854-69. Jedan je zvonik podignut 1886. po projektu Josipa Vancaša. God. 1906. crkva je temeljito preuređena tako da je dobila konačni sadašnji izgled s dva zvonika (danas ima četiri zvona). Iste godine likovno ju je ukrasio Marko Antonini likovima svetaca, te geometrijskim i biljnim ornamentima. Tih je godina nabavljen i glavni oltar, tirolske provenijencije. God. 1977. započela je njezina obnova a završena je do 1981. U tom vremenu u crkvi su prema nacrtima slikara Josipa Bifela izvedeni vitraili, među kojima je i jedna rozeta.

U vareškoj župi izgrađene su podružne crkve u Vareš-Majdanu tridesetih, u Duboštici pedesetih, te u Pržićima i Pogaru koncem šezdesetih godina 20. stoljeća. Kapelice postoje na svim grobljima, a između njih se ističe ona na gradskom, koju je projektirao slovenski arhitekt J. Plečnik. Za crkvu u Vareš-Majdanu križni put izradio je V. Blažanović, a J. Bifel je autor jednog triptiha.

Sadašnja župna kuća izgrađena je 1960-62. i nadomjestila je prethodnu iz god. 1874. Sredinom šezdesetih godina podignuta je vjeronaučna dvorana.

Vareška župa imala je 1813. god. 2.531 katolika, 1877. god. 2.037 (u međuvremenu je odvojena župa Vijaka), te 1935. god. 4.925. Uz svoj pastoralni rad franjevci su, pod konac osmanske vlasti u BiH, u Varešu otvorili pučku školu, a za nju su izgradili zgradu 1864. godine.

Župa Vareš brojala je 1991. god. 5.897 vjernika (1974:6.000). Zadnji rat 1992-95 pogodio je i ovu župu, te je većina župljana protjerana. Jedan dio njih se vratio nakon prestanka rata. U župi je danas 2.784 vjernika.

Župu Vareš tvore sljedeća naselja: Vareš, Bijelo Borje, Daštansko, Diknjići, Duboštica, Javornik, Majdan, Mir, Pogar, Pržići, Semizova Ponikva, Strica, Tisovci i Višnjići.